Aerodynamika veterných zariadení Kudelas, R.Rybár 8,90 €
Banský turizmus Rybár 4,60 €
Civilná ochrana a krízové riadenie I. Vegsoová, Betuš 8 €
Civilná ochrana a krízové riadenie II. Vegsoová, Betuš 9,80 €
Controlling a logistika priemyselného podniku I. Rosová 3,95 €
Controlling a logistika priemyselného podniku II. Rosová 4,5 €
Cvičenia z organickej chémie Kaňuchová 3,5 €
Databázy-PHP, MySQL Hurčíková 3,7 €
Defektoskopia a technická diagnostika oceľových lán a produktovodov Krešák, Peterka, Kropuch, Bérešová 9 €
Digitálne modely reliéfu Hurčíková 4,15 €
Dopravné prostriedky a systémy Husáková, Taraba 4,5 €
Ekonomika podniku Domaracká, Erdélyová, Duditšová 4,9 €
Environmentalistika a reverzná logistika Mikušová 3,45 €
Environmentálne aspekty podnikania so zemskými zdrojmi Kuzevič, Kuzevičová, Gergeľová 3,6 €
Finančná analýza podniku (Cvičebnica s prípadovými štúdiami) Taušová, Zubalová 5.50 €
Finančné modely a financovanie CD Čulková, Pavolová 2,0 €
Finančná logistika podniku Čulková, Gonos 4 €
Finančné investovanie Čulková, Taušová 4,8 €
Funkcie jednej reálnej premennej – pracovný zošit Mojžišová, Pócsová 4,4 €
Geodetické deformačné šetrenie Sabová, Jakub 6,35 €
Geodézia I. Sabová, Pukanská, Rákay, Černota 6 €
Geodézia v podzemných priestoroch I. Kovanič, Hurčíková, Kovanič, Molčíková 4,6 €
Geodézia v podzemných priestoroch II. Kovanič, Hurčíková, Kovanič, Molčíková 4,8 €
Geoekológia Bakalár 3,8 €
Geológia Európy Jacko, Farkašovský 7,1 €
Geoturizmus – identifikácia objektov geoturizmu Rybár, Baláž, Štrba 4,65 €
História baníctva Rybár, Hvizdák 4,4 €
Hydrogeológia Tometz, Burčová 4,56 €
Chemické procesy Búgel, Bakalár 5,2 €
Informačná logistika Malindžáková 4,6 €
Integrovaný záchranný systém Vegsoová, Betuš 7,7 €
Inžinierska geológia I. Tometz, Mihalová 7 €
Inžinierska geológia II. Tometz, Mihalová 8 €
Katastrálne mapovanie Gašincová, Gašinec 6,8 €
Lanová doprava Marasová, Kuľka, Balog 2,8 €
Lineárne programovanie – návody na cvičenia Malindžáková 4,3 €
Logistika dopravy Marasová 4,7 €
Logistika nákupu a zásobovania podniku Rosová 4,4 €
Logistika obstarávania Rosová 4, €
Logistika odbytu Rosová 4,3 €
Logistika skladovania Šaderová 4,5 €
Logistika výroby Malindžák 3 €
Logistika výroby – návody na cvičenia Kačmáry 5 €
Lokálne geodetické siete I. – príklady Jakub, Sabová, G.Weiss 3,6 €
Malé a stredné podnikanie Taušová, Koščo 4,8 €
Manažérstvo v životnom prostredí Kozáková 3,95 €
Matematické prostriedky automatizácie Kačur 5 €
Matematika 1 pracovný zošit Mojžišová, Pócsová 13,80 €
Matematika 3 Fecková Škrabuľáková, Mojžišová 5,6 €
Matematika 3 – Pracovné listy Fecková Škrabuľáková 1,7 €
Matematika I pomocné učebné texty Pócsová, Fecková Škrabuľáková, Mojžišová 13,20 €
Medzinárodné podnikanie-Metodická pomôcka na cvičenie Zuzik, R.Weiss 4,2 €
Metodika spracovania dát Stehlíková, Taušová 4 €
Metódy analýzy logistických systémov Malindžák 2,80 €
Metódy zobrazovania a počítačová grafika v MATLABe Flegner 5,3 €
Metódy zobrazovania a počítačová grafika v MATLABe -návody na cvičenia Flegner 4,8 €
Mikroekonómia Domaracká, Ďuricová 4,4 €
Modelovanie objektov v geoturizme Rybár, Horodníková 5,1 €
Modelovanie procesov v geoturizme Rybár, Horodníková 7,75 €
Modelovanie technologických procesov spracovania surovín Durdán 5 €
Montánny turizmus Kapitoly z antropogénnej geomorfológie Hronček, Rybár, K.Weiss 4,5 €
Montánny turizmus Využitie lomov v montánnom turizme Hronček 4,5 €
Muzeológia a montánny turizmus Jesenský, Hronček 4,4 €
Muzeológia a montánny turizmus II. K.Weiss, Hronček, Jesenský 5 €
Návody na cvičenia z technológií úpravy a čistenia vôd Bakalár 3,5 €
Nebezpečné látky Šofranko, Gressová 6 €
Nelineárne programovanie – Optimalizácia jednorozmerných úloh Durdán 4,7 €
Nelineárne programovanie – Optimalizácia viacrozmerných úloh Durdán 5,2 €
Obchodná terminológia Čulková 4,3 €
Ochrana pred požiarmi Vegsoová 6,8 €
Ochrana životného prostredia Kuzevič, Pavolová 5,3 €
Optimalizácia technológií na báze simulačných modelov Laciak 5,75 €
Plánovanie experimentov CD Stehlíková 2,0 €
Pedológia a oceňovanie pozemkov Sabová 4,55 €
Podniková logistika Rosová 4,55 €
Posudzovanie vplyvov činností na životné prostredie Pavolová 4,5 €
Použitie metód prognózovania v logistike podniku Kačmáry 5,8 €
Praktikum z marketingu Csikósová, Janošková 4,15 €
Prípadové štúdie z finančného manažmentu Čulková, Taušová 4,2 €
Programovanie – návody na cvičenia Gergeľová, Kuzevičová 3,3 €
Programovanie internetových aplikácií -Programovanie Java aplikácií s GUI Kačur 4,6 €
Projektovanie a realizácia GIS Gergeľová 4,5 €
Projektovanie a realizácia GIS-Návody na cvičenia Kuzevičová, Gergeľová, Kuzevič 3,8 €
Regionálna geologická stavby Západných Karpát Jacko, Farkašovský, Ščerbáková 6,4 €
Revitalizácia a rekultivácia Pavolová, Bakalár 3,4 €
Riadenie rizík v logistike Fabianová 4,8 €
Ropa a plyn – návody na cvičenia Peterka 3 €
Rozpočet a účtovníctvo Čulková, Taušová 5,75 €
Simulačný systém EXTEND CD Straka, Rosová, Fedorko 2 €
Solárna energia a jej využitie I. R. Rybár, Tauš, Cehlár 6,6 €
Spracovanie a analýza meraní I Labant, Rákay Š., Baran 4,30 €
Spracovanie a analýza meraní II Labant, Gašinec, Baran 4,40 €
Strategický manažment zemských zdrojov I. Bednárová, Šimková 5,50 €
Strategický manažment zemských zdrojov II. Bednárová, Šimková 6 €
Stratigrafická stupnica Lukačinová, Zacharov 5,4 €
Štandardy pre BOZP Bogdanovská 4,1 €
Štandardy pre environment Malindžáková 3,65 €
Technológie alternatívnych zdrojov energie – veterná energia R.Rybár, Kudelas, Urbanová 8,55 €
Technológie alternatívnych zdrojov Vodná energia a biomasa R. Rybár, Tauš, Horbaj 8,8 €
Technológie vnútropodnikovej dopravy Marasová, Šaderová 6,70 €
Technológie vnútropodnikovej dopravy – základné výpočty Marasová, Šaderová 4,00 €
Technológie získavania geotermálnej energie Koščo 7 €
Topografia Hurčíková 4,4 €
Tradičné zdroje energie – Fosílne palivá R.Rybár, Kudelas, Beer 11,5 €
Uskladňovanie uhľovodíkov Peterka, Krešák, Kropuch 4,8 €
Vrtné mechanizmy Wittenberger 7,2 €
Vybrané kapitoly z teórie rozhodovania Škovránek 3,9 €
Vybrané state z geodézie Labant, G.Weiss6, R. Weiss, Kovanič, Hartman 6,4 €
Výrobné procesy Boroška, Šaderová 3,6 €
Výučba v teréne z geoézie Hurčíková, Molčíková 4,5 €
Využitie historických máp Hvizdák, Hronček, K.Weiss 4,4 €
Zabezpečovacie systémy v podzemí Šofranko, Gressová 8 €
Základy požiarnictva Vegsoová, Betuš 4,4 €
Základy práce s programom ARCGIS 9 Kuzevičová, Gergeľová 4 €
Zasielateľstvo Šaderová 4,5 €
Zelená logistika Husáková, Tomková 4,5 €
Zem a zemské zdroje – nerastné suroviny Hvizdák 4,8 €