TEMATICKÉ ZAMERANIE KONFERENCIE
Geodézia a banské meračstvo
 • Legislatíva, organizácia a výchova odborníkov v odboroch geodézia, kartografia a banské meračstvo
 • Banské meračstvo a geodézia v podzemí
 • Geodetické siete, spracovanie meraní
 • Inžinierska geodézia a deformačné merania
 • Trendy vývoja meracej techniky
 • Fotogrametria a diaľkový prieskum Zeme
 • Kataster nehnuteľností a pozemkové úpravy
 
 Geodetické základy a geodynamika
 • Kozmická a družicová geodézia, teória a aplikácie
 • Výškové referenčné systémy
 • Fyzikálna geodézia a tiažové pole
 • Absolútna a relatívna gravimetria
 • Geokinematika a geodynamika
 
Kartografia a Geoinformatika
 • Zber a spracovanie priestorových dát
 • Dátové štandardy, infraštruktúra, metadáta, geodatabázy
 • Integrácia vedomostných znalostí systému geografických informačných systémov (GIS)
 • Plánovanie a projektovanie GIS technológií, mobilné aplikácie
 • Priestorové analýzy a modelovanie
 • Vývoj a aplikácia metód a modelov pre priestorové procesy
 • Tvorba, vydávanie a používanie máp a atlasov
 • Digitálne kartografické systémy
 • 3D vizualizácia priestorových dát, publikovanie dát na internete, virtuálna realita
 • Open-source GIS a otvorený digitálny obsah