Tematické zameranie konferencie

 • Geodézia a banské meračstvo
  • . • Legislatíva a výchova odborníkov v odboroch geodézia, kartografia a banské meračstvo
  • . Banské meračstvo a geodézia v podzemí
  • . Geodetické siete, spracovanie meraní
  • . Inžinierska geodézia a deformačné merania
  • . Trendy vývoja meracej techniky
  • . Metrológia geodetických meraní
  • . Fotogrametria a diaľkový prieskum Zeme
  • . Kataster nehnuteľností a pozemkové úpravy
 • Geodetické základy a geodynamika
  • . Kozmická a družicová geodézia, teória a aplikácie
  • . Výškové referenčné systémy
  • . Fyzikálna geodézia a tiažové pole
  • . Absolútna a relatívna gravimetria
  • . Geokinematika a geodynamika
 • Kartografia a Geoinformatika a Kataster nehnuteľností
  • . Zber a spracovanie priestorových dát, priestorové analýzy a modelovanie
  • . Dátové štandardy, infraštruktúra, metadáta, geodatabázy
  • . Integrácia vedomostných znalostí systému geografických informačných systémov (GIS)
  • . Plánovanie a projektovanie GIS technológií, mobilné aplikácie
  • . 3D vizualizácia priestorových dát, publikovanie dát na internete, virtuálna realita
  • . Open-source GIS a otvorený digitálny obsah
  • . Vývoj a aplikácia metód a modelov pre priestorové procesy
  • . Tvorba, vydávanie a používanie máp a atlasov
  • . Digitálne kartografické systémy
  • . Kataster nehnuteľností a pozemkové úpravy