Pozvánka na konferenciu a prezentáciu firiem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tematické okruhy:

 • geológia ropných a plynových ložísk
 • geofyzika a geoinformatika
 • nové technológie v prieskumnom a hlbinnom vŕtaní
 • stroje a zariadenia v naftárenskom a plynárenskom priemysle
 • ťažba, úprava a uskladňovanie zemného plynu a ropy, POS
 • doprava uhľovodíkov a protikorózna ochrana
 • priemyselné využitie zemného plynu a kogeneračné jednotky
 • projektovanie v plynárenstve
 • meranie, regulácia a riadenie v ropnom a plynárenskom priemysle
 • finančný management a ekonomika ropného a plynárenského priemyslu
 • životné prostredie, ekológia v ropnom priemysle
 • uskladňovanie odpadov vo vyťažených ložiskách uhľovodíkov
 • legislatíva geologických prieskumných prác a odpadového hospodárstva
 • geotermálna energia a jej využitie
 • tranzit a preprava ropy a plynu
 • vrty pre tepelné čerpadlá
 • využitie bioplynu zo skládok TKO
 • podzemné splyňovanie uhlia
 • bezvýkopová technológia vŕtania (mikrotunelovanie)