Invitation to the conference and presentation of companies
FBERG
SBS

ADDRESS FOR CORRESPONDENCE:

Ing. Marina Sidorová, PhD.
Ústav zemských zdrojov
Fakulta BERG, TU v Košiciach
Park Komenského č. 19
043 84 KOŠICE, SLOVAKIA

Phone: 00421/55/602 3148, 00421/55/602 3150
E-mail: marina.sidorova@tuke.sk

ADDRESS OF BANK:
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Pobočka Košice Štúrova 5
041 97 Košice, Slovakia

ACCOUNT:

ZO SBS pri Fakulte BERG TU Košice
Park Komenského č.19
043 84 Košice, Slovakia

IBAN: SK58 0900 0000 0000 8212 4882
SWIFT: GIBASKBX
Invoice number: NAFTA 2020
Invariable number: 0308
IČO: 319 05 285
DIČ: 2021568032